آموزش آشپزی ، شیرینی پزی و سفره آرایی

برنامه تمام ساحتی” آموزش آشپزی ، شیرینی پزی و سفره آرایی “ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه

دبستان هیات امنایی آرمینه مصلی نژاد  _ آموزش و پرورش منطقه ۶