درباره خیر نیک اندیش دکتر مصلی نژاد

 

در ابتدا عشق به حق و بعد عشق به آدم ها ، عشق به داشتن ها ، عشق به گفتن ها ، عشق به خوبی ها ، عشق به سعادت ، عشق به معرفت، و در انتها عشق به موفقیت، مجموعه انگیزه های من برای بودن و ادامه زندگی است . من، عباس مصلّی نژاد هستم ، در شهر زیبا و پرطراوت آبادان دیده به جهان گشودم. تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مهرگان این شهر به پایان رسانیدم و دوره دبیرستان را در دبیرستان البرز تهران به پایان بردم؛ که برای من بس خاطرات نیکو از این دوران، به یادگار مانده است. دارای لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان، فوق لیسانس علوم سیاسی، دکتری علوم سیاسی و پسا دکتری سیاست گذاری راهبردی هستم . پیرامون اقتصاد سیاسی بخصوص در کشورهای جهان سوم سالها  کار کردم  و صاحب تجربیاتی ارزشمند در این زمینه می باشم .

 

  سوابق اجرایی

الف: استاد دانشگاه تهران

  • استاد تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • استاد وابسته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • استاد مدعو دانشکده فنی دانشگاه تهران
  • استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس
  • استاد مدعو دانشگاه الزهراء
  • پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران – ۱۳۹۳
  • استاد نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – ١٣٩۴
  • پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران – ۱۳۹۵

ب: عضو هیات‌امناء دانشگاه تهران از سال ١٣٩٣

ج:عضو هیات‌امناء دانشگاه صنعتی شریف از سال ١٣٨٣

د:عضو هیات‌امناء دانشگاه علامه طباطبایی از سال ١٣٩٢

ه:عضو هیات‌امناء دانشگاه خاتم از سال ١٣٩٢

و:عضو شورای عالی علـوم، تحقیقات و فناوری از سال ١٣٨۴تا سال ١٣٨٧

ز:عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران از سال ١٣٩۴

ح:عضو هیات‌امناء باشگاه دانش‌پژوهان جوان از سال ١٣٨٢ تا سال ١٣٨۶

ط:عضو شورای نویسندگان “فصلنامه سیاست” دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی – پژوهشی)

ی:عضو شورای نویسندگان “فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک” (علمی – پژوهشی)

ک:عضو کمیته سازمانی اخلاق  در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ل:مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد از سال۱۳۷۵ – ادامه دارد