کادر آموزشی دبستان آرمینه مصلی نژاد:

نام سمت
سرکار خانم دکتر لطفی مدیر دبستان
سرکار خانم تجهیزی معاون آموزشی
سرکار خانم زمان آبادی معاون آموزشی
سرکار خانم ابراهیمی معاون اجرایی
سرکار خانم کرمی معاون پرورشی
سرکار خانم قوسی مربی بهداشت
سرکار خانم حیدرنوری مربی تربیت بدنی
سرکار خانم زینلی متصدی سایت
اسامی آموزگاران
نام سمت
آموزگار پایه اول
آموزگار پایه اول
آموزگار پایه دوم
آموزگار پایه دوم
آموزگار پایه سوم
آموزگار پایه سوم
آموزگار پایه چهارم
آموزگار پایه چهارم
آموزگار پایه چهارم
آموزگار پایه پنجم
ی آموزگار پایه پنجم
آموزگار پایه ششم
آموزگار پایه ششم