املای بادبادکی

کلمات هم می توانند پرواز کنند زمانی که به کمک دستان توانمند دانش آموزان خلاق سوار بر بادبادک ها شوند.