انتخابات شورای دانش آموزی

برنامه تمام ساحتی” انتخابات شورای دانش آموزی “ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه