اهدای کتاب ،اهدای دانایی

دختران آرمینه دراین پویش با دستان کوچک خود نقشی زیبا زدند و با اهدای کتاب، روحیه بخشندگی وفرهیختگی را در روح وجان خود ماندگار کردند

کتابخانه دبستان همچنان مشتاق نگاه متفکر و زیبای اندیشمندان کوچک می باشد

این پویش زیبا کماکان ادامه دارد..
و هر یک از دانش آموزان می توانند با اهدای کتاب، رونق بخش کتابخانه ی مدرسه و پرچمدار کتاب و کتابخوانی و فرهنگ مطالعه برای خود و دوستانشان باشند.