بازگشایی مدرسه

آیین بازگشایی مدارس آموزش و پرورش منطقه ۶ شهر تهران ، مزین به نام مهر مهدوی با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه