برنامه تمام ساحتی مهر مهدوی

برنامه تمام ساحتی مهر مهدوی – جشن امامت  ویژه سال تحصیلی جدید با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه