برنامه روز آتشنشان و ایمنی

برنامه تمام ساحتی” روز آتشنشان و ایمنی “ویژه سال تحصیلی جدید،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه