برگزاری اردوی علمی تفریحی

برنامه تمام ساحتی “برگزاری اردوی علمی – تفریحی پارک ژوراسیک و حشرات ویژه دانش‌آموزان دوره اول “ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه