برگزاری جلسه آموزش خانواده در رابطه باساختار قامتی وفعالیت بدنی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ جلسه آموزش خانواده در رابطه باساختار قامتی وفعالیت بدنی وتاثیر آن در رشد روانی وجسمی دختران در دوران بلوغ ، توسط سرکار خانم دکترفتحی برگزار و مباحث کاربردی مطرح وتجزیه وتحلیل شد.