برگزاری نقاشی همگانی

برنامه تمام ساحتی مسابقات فرهنگی هنری نقاشی همگانی ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه

دبستان هیات امنایی آرمینه مصلی نژاد  _ آموزش و پرورش منطقه ۶