برگزاری کارگاه آموزشی بازیافت

برگزاری کارگاه آموزشی بازیافت با حضور کارشناس محترم مدیریت پسماند و بازیافت شهرداری در جهت ارتقاء فرهنگ جداسازی پسماند بین دانش آموزان با عنوان
«چهارشنبه های دوستی با زمین »
و با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه