جشن الفبا

اکنون که با تلاش وپشتکار و با کمک آموزگارمهربانت دنیای جدیدی از دانش و آگاهی را تجربه نمودی، شایسته است که پروازت را در مسیر حرکت به دنیای زیبای دانایی، با برگزاری جشن الفبا تبریک بگوییم.