جشن بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اکرم

برنامه تمام ساحتی” جشن بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اکرم” ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه