جلسه آشنایی با دانش آموزان طیف اوتیسم

 

در روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت جلسه ی “آشنایی با دانش آموزان طیف اوتیسم” ویژه آموزگاران محترم مدارس کارگروه سیاسی- اجتماعی  در سالن اجتماعات دبستان آرمینه مصلی نژاد برگزار گردید و مطالب آموزشی در همین حوزه در اختیار همکاران محترم مجموعه قرار گرفت.