حی علی الصلاه

دانش آموزان پایه دوم در تکمیل آموزش درس هدیه های آسمانی ، در یک گردش معنوی به مسجد محل، با اهمیت ولذت نماز اول وقت آشنا شدند.