درخشش دانش آموز مدرسه در جشنواره عهد عاشقی با سردار سلیمانی

درخشش دانش آموزان  ابتدایی منطقه شش شهر تهران از جمله دانش آموز عزیز دبستان آرمینه مصلّی نژاد آروشا حسینی در جشنواره عهد عاشقی با سردار حاج قاسم سلیمانی 

 از برگزیدگان این جشنواره با حضور مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، مدیر آموزش و پرورش منطقه شش و معاون آموزش ابتدیی  تقدیر به عمل آمد.