راهنمای ثبتنام مسابقات قرآن، عترت و نماز

دانش آموزان عزیز می توانند با ورود به آدرس ذیل در مسابقات و فعالیت های قرآن، عترت و نماز ثبتنام کنند.

http://pada.medu.ir

جهت ورود به سامانه نورینو وارد آدرس فوق شده و کد ملی و رمز عبور پادا را وارد کنید.

رمز عبور را از معاون پرورشی مدرسه دریافت نمایید.