روز بدون کیف و کتاب

برنامه تمام ساحتی” روز بدون کیف و کتاب”ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه