مراسم معارفه مدیر،کادر اداری و آموزشی

برنامه تمام ساحتی معارفه مدیر،کادر اداری و آموزشی با دانش آموزان و اولیا  ویژه سال تحصیلی جدید ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه