مشق ایثار

برنامه تمام ساحتی” مشق ایثار “ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه