هفته جهانی علم

امروز حباب ها در آسمان آرمینه مصلی نژاد به پرواز درآمدند و اندیشه زیبای دخترانمان را با خود همراه کردند تا به این باور برسند که …

خواستن توانستن است

آرزوی ما پرواز اندیشه شما تا اوج داناییست