پویش دانش آموزی در حمایت از دانش آموزان مظلوم غزه

برنامه تمام ساحتی” پویش دانش آموزی در حمایت از دانش آموزان مظلوم غزه”ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه