یک روز بدون کیف

  • ورزش و بازی
  • تغذیه سالم
  • کاردستی و آشپزی برگرفته از مجلات رشد
  • نمایشگاه جابر و دست سازه ها
  • وانجام فعالیتهای متنوع دیگر
  • با محوریت پرورش و رشد خلاقیت و نشاط اجتماعی دانش آموزان

همه در مسیر دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین